Modified Oligo

Những sự biến đổi Oligonucleotide có thể được thực hiện tại các vị trí 3’, 5’, trên các monomer nucleotide phosphoramidite hay bằng sự sulfurization. PHUSA Biochem xin gửi đến khách hàng danh sách các Oligonucleotide biến đổi sau:

 1. Các Oligonucleotide được biến đổi vị trí 3’ (3’ Modification) được hình thành bằng cách chuyển nhóm -OH tại vị trí 3’ thành các nhóm khác nhau như: Phosphate (3’-P(V)), Thiol (3’-R-SH), Amino (3'-R-NH2)

  2. Các Oligo được biến đổi tại vị trí 5’ (5’-Modification): Nhóm -OH tại vị trí 5’ trên base tận cùng của trình tự sẽ được biến đổi thành các nhóm khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và mong muốn của khách hàng.

 3. Oligo được biến đổi khung sườn (Backbone modification hay Oligonucleotide thiophosphate): là những Oligonucleotide có một nguyên tử oxy trong nhóm phosphate được thay thế bằng nguyên tử lưu huỳnh S (Sulfurization).

​Quý khách vui lòng liên hệ qua email cskh@phusabiochem.com để biết thêm chi tiết.

NameOligo Length (base)Guarantee OD DeliveredEstimated PurityTurnaround TimePricing (VND)
test5 - 50390%24H H0/base

3' - 5' Modify Options

TênLoại
3'-NH2-NH2 C6 (Amino)3’-Modification
3'-PO4-PO4 (Phosphat)3’-Modification
3'NH2-NH2 C12 (Amino)3’-Modification
5'-NH2-NH2 C6 (Amino)5’-Modification
3'-BIO-Biotin-TEG3’-Modification
3'-C3-C3-Spacer3’-Modification
3'-C6-C6-Spacer3’-Modification
3'biot-Biotin3’-Modification
3'-Thi-Thiol C6 S-S3’-Modification
5'NH2-NH2 C12 (Amino)5’-Modification
5'biot-Biotin5’-Modification
5'-PO4-PO4 (Phosphat)5’-Modification
5'-Thi-Thiol C6 S-S5’-Modification
5'-C3-C3-Spacer5’-Modification
5'-C6-C6-Spacer5’-Modification