Oligo Plate

* Hướng đến nhu cầu cần sử dụng nhiều Oligo, chi phí giảm từ 10% so với Oligo dạng tube.
* Số lượng Oligo ít nhất là 40 Oligo/ đơn hàng.

Genomic ScreeningGA Plate (GSPGA):

  • Quy trình tổng hợp đặc biệt ở mức độ nanomol scale 
  • Tiết kiệm chi phí tối đa (trên 40%)
  • Đảm bảo được độ tinh khiết cao - tỉ lệ đột biến thấp
  • Đặc biệt ứng dụng trong các khảo sát liên quan đến gene.

* Standard OligoGA Plate:

  • Bao gồm PremiumOligoGA Plate (POPGA)LongOligoGA Plate (LOPGA)
  • Nồng độ và ứng dụng giống như Oligo Tube.
  • Được sắp xếp chung trong plate dạng dính liền hoặc riêng lẻ.
NameOligo Length (base)ODNumber of OligoEstimated PurityTurn-around TimePricing (VND)
GSPGA.01.0115 - 350.5 +24 - 2495%48h H3.000,00/base
GSPGA.02.0136 - 700.5 +24 - 2480%48h H4.000,00/base
GSPGA.01.0215 - 350.5+25 - 4795%48h H2.600,00/base
POPGA.0115 - 303 +40+95%48h H3.200,00/base
POPGA.0231 - 703 +48+90%48h H3.500,00/base
LOPGA.0170 - 1205 +48+80%96h H5.600,00/base
LOPGA.02121+5 +48+80%96h H7.200,00/base