Oligo Plate

* Hướng đến nhu cầu cần sử dụng nhiều Oligo, chi phí giảm từ 10% so với Oligo dạng tube.
* Số lượng Oligo ít nhất là 40 Oligo/ đơn hàng.

Standard OligoGA Plate:

  • Bao gồm PremiumOligoGA Plate (POPGA) và LongOligoGA Plate (LOPGA)
  • Nồng độ và ứng dụng giống như Oligo Tube.
  • Được sắp xếp chung trong plate dạng dính liền hoặc riêng lẻ.

Genomic ScreeningGA Plate (GSPGA):

  • Quy trình tổng hợp đặc biệt ở mức độ nanomol scale 
  • Tiết kiệm chi phí tối đa (trên 40%)
  • Đảm bảo được độ tinh khiết cao - tỉ lệ đột biến thấp
  • Đặc biệt ứng dụng trong các khảo sát liên quan đến gene.
NameOligo Length (base)ODNumber of OligoEstimated PurityTurn-around TimePricing (VND)
GSPGA.01.0215 - 350.5+25 - 4790%48 H2.600,00/base
GSPGA.01.0315 - 350.5+48+90%48 H2.200,00/base
GSPGA.01.0115 - 350.5+1 - 2490%48 H3.000,00/base
GSPGA.02.0236 - 700.5+25 - 4780%72 H3.400,00/base
GSPGA.02.0336 - 700.5+48+80%72 H3.000,00/base
GSPGA.02.0136 - 700.5+1 - 2480%72 H4.000,00/base