Oligo Plate

* Hướng đến nhu cầu cần sử dụng nhiều Oligo, chi phí giảm từ 10% so với Oligo dạng tube.
* Số lượng Oligo ít nhất là 40 Oligo/ đơn hàng.

Genomic ScreeningGA Plate (GSPGA):

  • Quy trình tổng hợp đặc biệt ở mức độ nanomol scale 
  • Tiết kiệm chi phí tối đa (trên 40%)
  • Đảm bảo được độ tinh khiết cao - tỉ lệ đột biến thấp
  • Đặc biệt ứng dụng trong các khảo sát liên quan đến gene.

* Standard OligoGA Plate:

  • Bao gồm PremiumOligoGA Plate (POPGA)LongOligoGA Plate (LOPGA)
  • Nồng độ và ứng dụng giống như Oligo Tube.
  • Được sắp xếp chung trong plate dạng dính liền hoặc riêng lẻ.
NameOligo Length (base)Guarantee OD DeliveredEstimated PurityTurn-around TimePricing (VND)
GSPGA.0115 - 700.5 +95%48h2.000,00/base
GSPGA.0271 - 1200.5 +80%48h4.000,00/base
POPGA.0115 - 303 +95%48h3.200,00/base
POPGA.0231 - 703 +90%48h3.500,00/base
LOPGA.0170 - 1205 +80%96h5.600,00/base
LOPGA.02121+5 +80%96h7.200,00/base