Probe

 

 

 

 


PHUSA Biochem cung cấp dịch vụ tổng hợp các dạng Probe:

Fluorescence dye

Quencher

Fluorescence dye

Quencher

 FAM

BHQ1/BHQ2/TAMRA

 Cyanine 3

BHQ2

 HEX

 Cyanine 5

 TET

 TAMRA

 ROX

BHQ2/BHQ3

 QUASAR 705

BHQ3

 TEXAS RED

 JOE

BHQ2/BHQ3

 CAL FLUOR 610

 CAL FLUOR ORANGE

BHQ1/BHQ2

 QUASAR 670

 CAL FLUOR GOLD 540

BHQ2/BHQ3

 QUASAR 570

 FAM-HEX

T-BHQ1