Hóa chất Sinh Học

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-Taq-100 PHUSA Taq_100 DNA Taq polymerase, reaction buffer, 100 Unit 150.000,0
P-Taq-500 PHUSA Taq_500 DNA Taq polymerase, reaction buffer, 500 Unit 700.000,0
P-dNTPs-100 dNTPs_100 Mix dNTPs, 10mM each, 100uL 220.000,0
P-dNTPs-500 dNTPs_500 Mix dNTPs, 10mM each, 500uL 850.000,0
P-MS2X-50 Master mix 2X_50 Master mix of DNA polymerase, dNTPs and reaction buffer (2X), 50 reactions 300.000,0
P-MS2X-100 Master mix 2X_100 Master mix of DNA polymerase, dNTPs and reaction buffer (2X), 100 reactions 500.000,0
P-TMS2X-50 Master mix 2X_50_Tracking dye Master mix of DNA polymerase, dNTPs, reaction buffer and tracking dye (2X), 50 reactions 310.000,0
P-TMS2X-100 Master mix 2X_100_Tracking dye Master mix of DNA polymerase, dNTPs, reaction buffer and tracking dye (2X), 100 reactions 520.000,0
P-EZ-48 EZ mix_48 Ready mix of DNA polymerase and dNTPs, Reaction buffer (1X), 48 tubes 430.000,0
P-EZ-96 EZ mix_96 Ready mix of DNA polymerase and dNTPs, Reaction buffer (1X), 96 tubes 770.000,0
P-TEZ-48 EZ mix_48_Tracking dye Ready mix of DNA polymerase and dNTPs, Reaction buffer, tracking dye (1X), 48 tubes 450.000,0
P-TEZ-96 EZ mix_96_Tracking dye Ready mix of DNA polymerase and dNTPs, Reaction buffer, tracking dye (1X), 96 tubes 790.000,0
CSMix Custom PCR mastermix Master mix được chuẩn bị theo yêu cầu về nồng độ MgCl2, có sẵn primer… Contact Us
P-100Lad-50 DNA Ladder_50 100bp DNA ladder, solution. Size 100bp-1kb, 50uL 250.000,0
P-100Lad-100 DNA Ladder_100 100bp DNA ladder, solution. Size 100bp-1kb, 100uL 450.000,0
P-Agar-20 Agarose Agarose for Gel electrophoresis, 20gr 500.000,0
P-SDye-50 Safe dye_50 DNA staining/Gel electrophoresis, 50uL 300.000,0
P-SDye-250 Safe dye_250 DNA staining/Gel electrophoresis, 250uL 1.200.000,0
P-MDye-100 Phusa Mix Dye_100 PCR sample direct staning mix, solution. Loading buffer, SyBgreen dye, 100 preps 200.000,0
P-MDye-250 Phusa Mix Dye_250 PCR sample direct staning mix, solution. Loading buffer, SyBgreen dye, 250 preps 400.000,0
Tổng cộng: