KIT Chẩn Đoán

  • Bộ sản phẩm dùng để phát hiện các bệnh trên tôm gây ra bởi virus. 
  • Bộ kit đã bao gồm chứng nội, kiểm soát tốt kết quả kiểm tra. 
  • Áp dụng được trên tôm sú, tôm thẻ chân trắng.
  • Bộ kit bao gồm hóa chất: Tách chiết, PCR và Điện di
Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
K-WSSV-50 K-WSSV-50 50 tests 3.000.000,0
K-WSSV-100 K-WSSV-100 100 tests 5.700.000,0
K-WSSV-250 K-WSSV-250 250 tests 13.500.000,0
K-HPV-50 K-HPV-50 50 tests 3.000.000,0
K-HPV-100 K-HPV-100 100 tests 5.700.000,0
K-HPV-250 K-HPV-250 250 tests 13.500.000,0
K-MBV-50 K-MBV-50 50 tests 3.000.000,0
K-MBV-100 K-MBV-100 100 tests 5.700.000,0
K-MBV-250 K-MBV-250 250 tests 13.500.000,0
K-IHHNV-250 K-IHHNV-250 250 tests 13.500.000,0
K-IHHNV-100 K-IHHNV-100 100 tests 5.700.000,0
K-IHHNV-50 K-IHHNV-50 50 tests 3.000.000,0
K-EMS-50 K-EMS-50 50 tests 3.000.000,0
K-EMS-100 K-EMS-100 100 tests 5.700.000,0
K-EMS-250 K-EMS-250 250 tests 13.500.000,0
K-EHP-50 K-EHP-50 50 tests 3.000.000,0
K-EHP-100 K-EHP-100 100 tests 5.700.000,0
K-EHP-250 K-EHP-250 250 tests 13.500.000,0
K-NHP-50 K-NHP-50 50 tests 3.000.000,0
K-NHP-100 K-NHP-100 100 tests 5.700.000,0
K-NHP-250 K-NHP-250 250 tests 13.500.000,0
K-TSV-50 K-TSV-50 50 tests 3.500.000,0
K-TSV-100 K-TSV-100 100 tests 6.650.000,0
K-TSV-250 K-TSV-250 250 tests 15.750.000,0
K-IMNV-50 K-IMNV-50 50 tests 3.500.000,0
K-IMNV-100 K-IMNV-100 100 tests 6.650.000,0
K-IMNV-250 K-IMNV-250 250 tests 15.750.000,0
K-YHV-50 K-YHV-50 50 tests 3.500.000,0
K-YHV-100 K-YHV-100 100 tests 6.650.000,0
K-YHV-250 K-YHV-250 250 tests 15.750.000,0
Tổng cộng: