MBV Kit

DNA extraction, PCR, electrophoresis

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
K-MBV-50 K-MBV-50 50 tests 3.000.000,0
K-MBV-100 K-MBV-100 100 tests 5.700.000,0
K-MBV-250 K-MBV-250 250 tests 13.500.000,0
Tổng cộng: