IHHNV Kit

Dùng trong chẩn đoán virus gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu trên tôm

Tôm nhiễm bệnh IHHNV (Infectiou Hyperdermal and Hematopietic Necrosis Virus) thường hôn mê, hoạt động yếu. Tôm sú (Penaeus monodon) bị bệnh lúc sắp chết thường chuyển màu xanh, cơ phần bụng màu đục. Ấu trùng và hậu ấu trùng có thể đã nhiễm virus nhưng bệnh không xảy ra, đến giai đoạn postlarvae 35 thì dấu hiệu chính của bệnh mới thể hiện và kèm theo tỷ lệ chết dữ dội. Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) thể hiện hội chứng dị hình còi cọc, tôm giống chủy biến  dạng, sợi anten quăn queo, vỏ kitin xù xì hoặc biến dạng. Tôm kém ăn, phân đàn cao. Hệ số còi cọc trong đàn tôm giống thẻ chân trắng bị bệnh IHHNV thường từ 10 – 30%, khi bị bệnh nặng hệ số còi cọc lớn 30% có khi tới 50%.

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
K-IHHNV-250 K-IHHNV-250 250 tests 13.500.000,0
K-IHHNV-100 K-IHHNV-100 100 tests 5.700.000,0
K-IHHNV-50 K-IHHNV-50 50 tests 3.000.000,0
Tổng cộng: