TSV Kit

RNA extraction, PCR, electrophoresis

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
K-TSV-50 K-TSV-50 50 tests 3.500.000,0
K-TSV-100 K-TSV-100 100 tests 6.650.000,0
K-TSV-250 K-TSV-250 250 tests 15.750.000,0
Tổng cộng: