IMNV Kit

RNA extraction, PCR, electrophoresis

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
K-IMNV-50 K-IMNV-50 50 tests 3.500.000,0
K-IMNV-100 K-IMNV-100 100 tests 6.650.000,0
K-IMNV-250 K-IMNV-250 250 tests 15.750.000,0
Tổng cộng: