DNA staining/Gel electrophoresis

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-Agar-20 Agarose Agarose for Gel electrophoresis, 20gr 500.000,0
P-SDye-50 Safe dye_50 DNA staining/Gel electrophoresis, 50uL 300.000,0
P-SDye-250 Safe dye_250 DNA staining/Gel electrophoresis, 250uL 1.200.000,0
P-MDye-100 Phusa Mix Dye_100 PCR sample direct staning mix, solution. Loading buffer, SyBgreen dye, 100 preps 200.000,0
P-MDye-250 Phusa Mix Dye_250 PCR sample direct staning mix, solution. Loading buffer, SyBgreen dye, 250 preps 400.000,0
Tổng cộng: