Thiết bị - Máy móc

ĐANG CẬP NHẬT

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P. DNA ES_E100 Bộ điện di DNA E100 Máy chạy điện di DNA 20.000.000,0
Tổng cộng: