dNTPs

Là Hỗn hợp các nucleotide tự do, bao gồm: dATP, dCTP, dGTP và dTTP.

Nồng độ: 10mM/µl mỗi loại

Lưu ý khi sử dụng:

  • Trữ dNTPs ở -20oC để kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm.
  • Tránh lặp lại thao tác đông-rã đông nhiều lần. 
Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-dNTPs-100 dNTPs_100 Mix dNTPs, 10mM each, 100uL 220.000,0
P-dNTPs-500 dNTPs_500 Mix dNTPs, 10mM each, 500uL 850.000,0
Tổng cộng: